یک متدولوژی، مرکب است از مراحلی که هر یک به نوبه خود از مراحل فرعی تشکیل شده اند. با کمک این مراحل، توسعه دهندگان سیستم می توانند در هر مرحله ابزارها و روش های مناسب آن مرحله را انتخاب کرده و پروژه‌های توسعه سیستم های اطلاعاتی را برنامه ریزی، مدیریت، کنترل و ارزیابی کنند.

هر متدولوژی باید بتواند به سوالات زیر پاسخ دهد :

 • چگونه پروژه باید به مراحل فرعی تجزیه شود؟
 • در هر مرحله چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
 • در هر مرحله چه خروجی هایی باید تولید شود؟
 • در چه زمانی و تحت چه شرایطی باید این وظایف انجام شوند؟
 • چه محدودیتهایی باید اعمال شود؟
 • چه کسانی باید درگیر شوند؟
 • پروژه چگونه باید مدیریت و کنترل شود؟
 • از چه ابزارهایی باید استفاده شود؟
دلایل نیاز به متدولوژی :
 • افزایش هزینه های پروژه نسبت به سقف پیش بینی شده
 •  افزایش مدت انجام پروژه نسبت به زمان برنامه ریزی شده
 • تولید سیستمهایی که نیاز واقعی کاربران را برآورده نمی کنند
 • عدم توانایی در توسعه آتی و یا پشتیبانی مناسب سیستم
 •  حجم زیاد دوباره کاریها و فعالیتهای موازی و ناهماهنگ
 • عدم وجود ساختاری مناسب برای سازماندهی اطلاعات جمع آوری شده

هدف از به کار گیری متدولوژی ها :

 • طراحی و یا بهبود فرایند جریان اطلاعات در سیستم
 • کاهش هزینه ها در بلند مدت
 • راه اندازی سیستمهایی با حداکثر کارایی
 • حداقل نیاز به تغییرات در کوتاه مدت