یک متدولوژی، مرکب است از مراحلی که هر یک به نوبه خود از مراحل فرعی تشکیل شده اند. با کمک این مراحل، توسعه دهندگان سیستم می توانند در هر مرحله ابزارها و روش های مناسب آن مرحله را انتخاب کرده و پروژه‌های توسعه سیستم های اطلاعاتی را برنامه ریزی، مدیریت، کنترل و ارزیابی کنند.

هر متدولوژی باید بتواند به سوالات زیر پاسخ دهد :

  • چگونه پروژه باید به مراحل فرعی تجزیه شود؟
  • در هر مرحله چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
  • در هر مرحله چه خروجی هایی باید تولید شود؟
  • در چه زمانی و تحت چه شرایطی باید این وظایف انجام شوند؟
  • چه محدودیتهایی باید اعمال شود؟
  • چه کسانی باید درگیر شوند؟
  • پروژه چگونه باید مدیریت و کنترل شود؟
  • از چه ابزارهایی باید استفاده شود؟